Menu
EUR
 • Deskundig 20x4 advies
 • Persoonlijke klantenservice
 • Exclusieve Fatbike selectie
 • Maatwerkopties & custom build bikes

CLUB Voorwaarden

 

ALGEMENE – EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN CLUB 204 TE AMSTERDAM

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door CLUB 204, zie artikel 3 als verkoper/opdrachtnemer en koper(s) dan wel opdrachtgever(s) gesloten overeenkomst(en) en zijn op voorhand bij de door CLUB 204 uitgebrachte offerte meegezonden of daarop geattendeerd en verstrekt bij inname van de fatbike voor service, reparatie of onderhoud. Deze voorwaarden zijn tevens en voor zoveel nodig te downloaden via de website.

1. Identiteit van de onderneming:

Bedrijfsnaam: Club 204 BV

Adres. Melaniaweg 7, 1033 ST Amsterdam (NDSM terrein)

E-mail: [email protected]

Telefoon/phone: +3120202157415

Kvk/Chamber of commerce: 88863328

Btw-nummer/VAT: NL 864803904B01

2. WEBSHOP:

Indien sprake is van een overeenkomst op afstand via de webshop heeft de consument/koper/opdrachtgever de gelegenheid deze voorwaarden te downloaden en op te slaan op de door hem of haar gehanteerde gegevensdrager en een termijn van 14 dagen (kalenderdagen) om aanspraak te maken op het recht van herroeping, waarbij de koop op afstand teniet wordt gedaan. De termijn van 14 dagen gaat in daags na het verzenden van de goederen. Indien de goederen op een zaterdag als brievenbuspakket worden verzonden wordt de termijn met 2 dagen verlengd. Indien de goederen op een zaterdag als pakket wordt verzonden wordt de termijn van 14 dagen met 1 dag verlengd.

3. Herroeping:

3.1 Herroeping dient schriftelijk dan wel per mail binnen genoemde termijn plaats te vinden. Herroeping buiten deze termijn is uitgesloten en blijft de overeenkomst in stand zoals deze is gesloten. Wordt de overeenkomst schriftelijk herroepen, dan geldt de verzendtheorie en moet het verzenden van de schriftelijke herroeping binnen de 14 dagen aantoonbaar zijn. Een modelformulier voor herroeping volgens Europese normen is bij de levering bijgesloten.

3.2 CLUB 204 zal omgaand digitaal aangeven of het recht op herroeping al dan niet tijdig is en al dan niet wordt gehonoreerd.

3.3 Tijdens de herroepingstermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hanteren en inspecteren van het product dient plaats te vinden zoals dat fysiek in de winkel zou plaatsvinden.

3.4 Het retourneren van de goederen dient in de oorspronkelijke verpakking plaats te vinden. De kosten van retournering zijn voor rekening van de koper. Gebruikssporen leveren schade op aan het product en worden verrekend met de restitutie van de oorspronkelijke koopsom.

3.5 Na ontvangst door CLUB 204 van de geretourneerde goederen, staat het CLUB 204 vrij foto’s te maken van de staat van deze goederen.

3.6 Restitutie van de oorspronkelijke koopsom, eventueel verminderd met de kosten van schade vindt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van het goed of goederen plaats.

3.7 Producten zoals binnenbanden, buitenbanden en brake pads die zelf gemonteerd zijn door de klant en niet passen of gewenst zijn, kunnen niet worden teruggestuurd.

3.8 Fatbikes die niet op voorraad staan en speciaal naar wens van de klant worden samengesteld, kunnen niet geruild worden.

4. Koopovereenkomst:

4.1 Offertes geven een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, tegen de in de offerte genoemde prijzen, behoudens ten aanzien van een wijziging van het btw-regime en bevat zodanige informatie dat voor de koper duidelijk is wat de geleverde producten en/of diensten zijn. Vergissingen of verschrijvingen van CLUB 204 in de offerte zijn daarvan uitgesloten en binden CLUB 204 dienaangaande niet. Offertes kunnen tijdgebonden zijn en dan wordt dat ook vermeld in de offerte.

4.2 Na aanvaarding van de offerte bevestigt CLUB 204 zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 2 werkdagen na aanvaarding de overeenkomst. Laat CLUB 204 dit na -onvoorziene omstandigheden uitgesloten- dan heeft de consument/koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.3 Betaling van de koopsom of kosten van reparatie dient vóóraf plaats te vinden, dan wel uiterlijk bij aflevering in de winkel.

5. Garantiebepalingen:

5.1 CLUB 204 staat in voor de kwaliteit van de door haar aangeboden merken, en producten en/of diensten die aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid voldoen.

5.2 Garantie wordt verstrekt op nieuwe producten alsook op tweedehands fatbikes en alleen op voorwaarden en termijnen van de fabrikant bij wie CLUB 204 de garantieclaim zal deponeren, op voorwaarde dat het product bij CLUB 204 is gekocht en binnen de bekende garantietermijn valt. De garantieclaim kan per merk verschillend zijn. CLUB 204 zal dat bij verkoop in de shop aangeven. Wordt online gekocht, dan dient de koper de sites van de betreffende merken te raadplegen.

5.3 De garantietermijn gaat in op de factuurdatum.

5.4 Garanties zijn niet overdraagbaar bij verkoop van het product, tenzij de fabrieksgarantie anders bepaalt.

5.5 Wijst de fabrikant de claim af dan is er geen sprake van garantie.

5.6 Garantie is niet van toepassing op slijtageonderdelen zoals de banden, remblokken, ketting, tandwielen, lagers, binnenbanden, etc. en vanzelfsprekend niet op onderdelen die zelf of door derden gemonteerd zijn.

5.7 Garantie is niet van toepassing indien technische veranderingen en/of digitale specificaties zijn aangebracht of aangebracht zijn geweest.

5.8 Op reparaties vallen alleen de onderdelen onder de garantiebepalingen. Niet het arbeidsloon en bij (hernieuwde) reparatie onder garantie wordt dan ook arbeidsloon in rekening gebracht.

5.9 De garantieclaim kan worden afgehaald als de fatbike bij CLUB 204 is binnengebracht. Transportkosten naar CLUB 204 en/of fabrikant blijven voor rekening van koper/opdrachtgever. Er kan geen garantie aan huis worden gegeven.

5.10 Reparatie en/of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode leiden niet tot verlenging of het opnieuw starten van de garantieperiode van de fatbike als zodanig.

5.11 CLUB 204 garandeert dat de batterij een capaciteit van minstens 70% behoudt gedurende ten minste 500 volledige levenscycli of twee jaar, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

5.12 Garantieclaims worden door CLUB 204 niet in behandeling genomen indien sprake is van:

  • Anderen dan CLUB 204 hebben geprobeerd reparaties uit te voeren aan de fatbike of onderdeel.
  • Een occasion, tenzij hierover andere specifieke afspraken zijn gemaakt tijdens de verkooponderhandelingen en zijn vastgelegd op offerte en factuur.
  • Het product extreem nat is of nat is geweest, en/of sprake is van natuurrampen of onheil, en er op of met het product is gesprongen of als er uitzonderlijke krachten op zijn uitgevoerd.
  • Als model-, serie- of productienummer is gewijzigd of verwijderd, dat ook geldt voor de batterij.
  • Het product is gevallen of ergens hard tegenaan is gebotst en/of aanrijding heeft gehad.
  • De maximale gewichtslimieten van het product zijn overschreden.
  • Er niet op normale tijden aantoonbaar onderhoud is verricht aan het product.
  • Er accessoires/onderdelen van derden zijn geïnstalleerd en/of onderhoud door derden is uitgevoerd, en/of er gebleken is van geknoei met de controller/display.
  • Het product niet is gebruikt zoals aanbevolen in handleidingen en garantievoorwaarden van het merk in kwestie, en/of gebleken is van opgevoerde fatbikes die harder rijden dan de toegestane snelheid.
  • Het schade betreft door opzet en/of nalatigheid eigenaar en/of dagelijkse gebruiker.
  • De garantie op de accu omvat niet: schade als gevolg van stroompieken, het gebruik van een onjuiste oplader, waterschade, onjuist onderhoud of ander misbruik. Het zorgvuldig bewaren en onderhouden van de accu is zeer belangrijk! Lees de handleiding.*

5.13 CLUB 204 is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte gevolgschade of incidentele schade, met inbegrip van, zonder beperking, schade voor persoonlijk letsel, eigendomsschade of economisch verlies, nalatigheid, of productaansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van een van de door haar geleverde producten of service die of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik het product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van het product of enige inhoud die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via internet.

5.14 Klachten betreffende door CLUB 204 geleverde producten of diensten worden door haar adequaat opgelost, al dan niet in samenspraak met de fabrikant zo mogelijk binnen 14 dagen na melding van de klacht door de consument. Indien onverhoopt mocht blijken dat behandeling van die klacht niet binnen 14 dagen kan plaatsvinden, kan deze termijn met 14 dagen worden verlengd om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien binnen 4 weken of langere maar gecommuniceerde termijn geen oplossing mogelijk blijkt, zijn partijen gerechtigd de burgerlijk rechter in te schakelen. Op alle door CLUB 204 gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

6. Bijzondere bepalingen:

6.1 CLUB 204 verklaart een fatbike met trapondersteuning verkocht en geleverd te hebben, die voldoet aan de Nederlandse wetgeving en dus:

  • Middels trapondersteuning een maximumsnelheid kan bereiken van 25 km/u, zonder gashendel.
  • De elektromotor een maximaal vermogen heeft van 250 Watt.*

6.2 CLUB 204 is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat tijdens testrides en/of werkzaamheden, anders dan de werkzaamheden waaraan Club 204 vooraf akkoord heeft gegeven te werken. Voorbeeld: opdracht tot het repareren van een lekke achterband. De fiets hangt aan een liftinstallatie en motor werkt. Na reparatie van de band werkt de motorondersteuning niet meer. Dit kan vele oorzaken hebben. CLUB 204 heeft geen uitgebreide aansprakelijkheid, omdat zij alleen opdracht heeft gekregen de band te repareren.

6.3 Club 204 gaat er te goede trouw vanuit dat de fiets niet gestolen is, en bij inspectie door Justitie en/of door verzekeringsmaatschappijen ingeschakelde derden is CLUB 204 niet aansprakelijk voor inbeslagnames.

*6.4 Constateert CLUB 204 dat een framenummer is weggevijld of is

 

Laatst bijgewerkt op 04-01-2024

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »